Betingelser

 • Privatlivspolitik

  Dataansvarlig

  Serviceudbyderen og den dataansvarlige er Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Danmark (herefter benævnt ”Arriva”). Du kan kontakte den dataansvarlige på ethvert tidspunkt med spørgsmål vedrørende databeskyttelsen. Kontaktinformation fremgår nederst på denne side. 

  Hvad er personoplysninger?

  Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke personoplysninger.

  Indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger af Arriva

  Personoplysninger indsamles via dette website, når du selv udleverer oplysningerne, ved eksempelvis registrering, udfyldning af formularer, ved at sende e-mails til os og ved køb af billetter. Vi behandler oplysningerne med det formål, der i hvert tilfælde er angivet, eller automatisk kan udledes af anmodningen om oplysningerne. Det betyder, at vi f.eks. behandler de personoplysninger, som du udleverer ved kunderegistrering, med henblik på at identificere dig som kunde. Enhver brug af personoplysninger i reklamehenseende sker alene med henblik på markedsføring af os overfor dig. Oplysninger overføres kun til tredjepart, hvis det er eksplicit reguleret i loven, eller såfremt det er angivet i vores forretningsbetingelser. 

  Vi anvender din e-mail adresse med henblik på at tilbyde dig lignende varer eller services, men kun såfremt du på forhånd har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til os tilbage. Det foretages lettest ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af Nyhedsbrevet og følge proceduren. Desuden kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Arrivas kundeservice.

  Du kan til hver en tid komme med indsigelser mod behandling af dine personoplysninger med henblik på reklamering, markedsundersøgelser eller meningsmålinger. Sådanne indsigelser skal rettes til Arrivas kundeservice, eller du kan sende et brev til: Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Danmark, mærket "Indsigelse".

  Hvis vi anvender personoplysninger til et formål, der i henhold til lovgivningen kræver dit samtykke, efterspørger vi et sådant i hvert tilfælde. Har du givet dit samtykke, kan du til hver en tid tilbagekalde det.

  Brug af personoplysninger

  Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende.

  Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover i anonymiseret form til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, marketing og indholdet af denne side. 

  Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. 

  Kontakt vedr. personoplysninger

  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Arriva Danmark A/S, skal du rette henvendelse til Arrivas kundeservice. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du har også mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Sådan klage indgives til Datatilsynet.

  Sikkerhed, SSL teknologi

  Arriva har taget tekniske og organisatoriske metoder i brug for at beskytte dine personoplysninger imod utilsigtet eller tilsigtet manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang for uautoriserede personer. Sådanne sikkerhedsmetoder bliver løbende tilpasset den teknologiske udvikling. Overførsel af personoplysninger mellem din computer og vores server er altid krypteret (SSL procedure, Secure Socket Layer).

 • Brugerbetingelser for nyhedsbrev tilmelding og abonnenter på arriva.dk

  Nærværende betingelser fastlægger de vilkår, der gælder for dit medlemskab af Mit Arriva.

  Oprettelse af Mit Arriva profil

  Medlemskab af Mit Arriva er at forstå som et løbende abonnement.

  Du skal være 18 år for at blive medlem af Mit Arriva.

  Adgangen til at købe billetter i Arrivas netbutik og på vores I-Terminaler vha. et tilknyttet kreditkort forudsætter, at du bliver medlem ved at oprette en brugerprofil og er betinget af, at nærværende betingelser accepteres.

  Du accepterer at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste e-mail adresse.

  Kvittering for medlemskab sendes til den e-mail adresse, du har oplyst ved brugeroprettelsen.

  Du giver samtykke til, at oplysningerne opbevares og anvendes internt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse af virksomheder og selskaber, som tilhører samme koncern som Arriva.

  Produktet 

  Medlemskab af Mit Arriva giver adgang til en online platform, hvor du kan købe togbilletter, pendlerkort og andre Arriva produkter.
  Anvendelse af produkter fra Mit Arriva kan være betinget af, at din internetbrowser understøtter SSL (Secure socket layer).

  Bortfald af fortrydelsesret

  Du har en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Så længe du ikke har brugt medlemskabet, kan du fortryde, men da medlemskabet træder i kraft straks ved oprettelse, accepterer du, at fortrydelsesretten i praksis bortfalder. Medlemskabet kan selvfølgelig opsiges efter gældende frister.

  Betalingsbetingelser

  Levering af produktet påbegyndes straks efter din bestilling. I umiddelbar forlængelse heraf betaler du for produktet med et betalingskort, som accepteres af Arriva.

  Hvis det betalingskort ,du anvender til oprettelse af medlemskabet, senere bliver inaktivt, skal du selv sørge for at slette dette kort og tilknytte et nyt aktivt betalingskort.

  Betalingen sker via en sikker forbindelse. De indtastede oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre. Kortoplysningerne tastes ind i et vindue og sendes herefter over en krypteret forbindelse til serveren. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås i browseren. Arriva har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.

  Medmindre andet er angivet er alle priser i danske kroner og inklusive told og øvrige afgifter, herunder moms.

  Opsigelse af medlemskab

  For at opsige dit medlemskab, skal du sende en mail til kundeservice@arriva.dk Mailen skal sendes fra den mail-adresse, du angav ved oprettelsen af dit medlemskab.

  En anden mulighed er at slette det tilknyttede betalingskort fra din Mit Arriva profil.

  Fejl og mangler

  Er det leverede produkt behæftet med tekniske fejl eller mangler, hvorved forstås fejl eller mangler, som ikke beror på dine forhold, kan Arriva Tog A/S efter eget valg foretage afhjælpning, omlevering eller tilbagebetaling af købesummen.

  Arriva Tog A/S er ikke ansvarlig for dine fejl, hvorved forstås manglende software eller IT-udstyr til udskrivning af printselvbilletter.

  Support

  Arriva Tog A/S stiller support til rådighed for dig.

  Support omfatter reproducerbare fejl, opstået i forbindelse med anvendelse af produkter fra Arriva Tog A/S, som ikke har kunnet identificeres, efter at du har gjort dig bekendt med minimumskrav til dit IT-udstyr og software beskrevet på arriva.dk samt tilgængelig dokumentation og vejledning.

  Din henvendelse vedr. support til Arriva Tog A/S skal ske pr. mail på adressen kundeservice@arriva.dk.

  Ved henvendelse til support skal du være i stand til at beskrive den opståede fejl. Arriva Tog A/S bestræber sig på at afhjælpe fejl, men indestår ikke for, at alle fejl kan afhjælpes.

  Arriva Tog A/S’ support i henhold til nærværende bestemmelse omfatter produkter, leveret af Arriva til dig tidligst 1 måned før din henvendelse. Arriva Tog A/S bestræber sig på at svare dig hurtigst muligt, men indestår ikke for bestemte svar tider i forbindelse med support.

  Rettigheder

  Arriva Tog A/S indestår overfor dig for at have fornødne rettigheder til din anvendelse, i medfør af denne aftale, af ethvert produkt, som leveres. Ved køb af produkter på mitarriva.dk får du en tidsbegrænset brugsret til produktet, men opnår ikke herudover rettigheder.

  Misligholdelse

  Arriva Tog A/S er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist og kræve ethvert tab erstattet i tilfælde af din væsentlige misligholdelse.

  I tilfælde af Arriva Tog A/S’ væsentlige misligholdelse kan du skriftligt ophæve aftalen om køb efter udløb af Arriva Tog A/S’ eventuelle frist til at afhjælpe. Ophævelsen får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Arriva Tog A/S, såfremt Arriva Tog A/S ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.

  Du kan i forbindelse med ophævelse af aftalen kræve erstatning i overensstemmelse med disse brugerbetingelser.

  Ansvar

  Arriva Tog A/S fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og problemer med det leverede, som er forårsaget af (i) at dit software ikke kan udskrive det leverede produkt, (ii) fejl forårsaget af dit øvrige software, herunder softwarekonflikter, telefonforbindelse m.v. og (iii) dit IT-udstyr, herunder dettes manglende kapacitet til udskrivning af, det leverede produkt. Arriva Tog A/S fraskriver sig ethvert ansvar for din manglende opfyldelse af dine forpligtelser i medfør af denne aftale samt ethvert ansvar for tab af data samt indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af goodwill m.v. Måtte Arriva Tog A/S til trods for ovenstående være ansvarlig, kan Arriva Tog A/S’ ansvar under ingen omstændigheder overstige det beløb, du har betalt for det produkt, som til trods for ovenstående måtte udløse et ansvar for Arriva Tog A/S.

  Force majeure

  Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

  Som force majeure betragtes bl.a. mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

  Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage, kan hver af parterne ophæve aftalen helt eller delvist. Ved ophævelse, som skyldes force majeure, kan ingen af parterne kræve erstatning. Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part senest, og indenfor 10 arbejdsdage, meddeler den anden part, at en force majeure situation er indtrådt.

  Oplysninger om Arriva Tog A/S

  Arriva Tog A/S
  Drewsensvej 1
  8600 Silkeborg
  Tlf. 7027 7482 (70 ARRIVA)
  E-mail: kundeservice@arriva.dk
  CVR: 12 24 59 04

  Lovvalg

  Alle konflikter, som ikke kan løses udenretligt, afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

  Persondatapolitik for Mit Arriva

  Arriva Tog A/S behandler dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, adresse og e-mail samt evt. supplerende oplysninger, fortroligt. Arriva Tog A/S opbevarer ikke dine kortoplysninger. Indsamling af oplysninger sker med henblik på administration og ekspedition af dine bestillinger, levering af målrettet information og nyhedsbreve samt øvrige tjenester til dig.

  Fortrolighed

  De oplysninger, som du afgiver til Arriva Tog A/S i forbindelse med oprettelse af medlemskab samt øvrige personoplysninger om dig, herunder oplysninger om, hvilke produkter du køber på Arriva Tog A/S, behandles fortroligt.

  Samtykke til behandling af oplysninger

  Du giver samtykke til, at oplysningerne opbevares og anvendes internt af Arriva Tog A/S i overensstemmelse med denne persondatapolitik, af virksomheder og selskaber som tilhører samme koncern som Arriva Tog A/S.

  Sikkerhed

  Personoplysninger transmitteres til dig i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang fra internettet. Persondata opbevares så længe, som det er nødvendigt eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

  Indsigelse og indsigt

  Du har i henhold til persondataloven ret til at gøre indsigelse overfor Arriva Tog A/S mod behandlingen, ligesom du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om denne af Arriva Tog A/S.

 • Cookiepolitik

  Hvad er cookies?

  Cookies er små tekstfiler sendt til din browser af en webserver og lagret på din harddisk. Cookies indeholder informationer, som senere kan læses af en web server i det domæne, tekstfilen blev sendt fra. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. De cookies, vi anvender, indeholder ikke nogen personoplysninger, og de flettes ikke med nogen personoplysninger. Der skelnes mellem to forskellige typer cookies. Session cookies slettes, når du lukker din browser, mens midlertidige- og permanente cookies bliver gemt i en længere periode eller på ubestemt tid. Cookies anvendes i dag af stort set alle websites og kan være nødvendige for at levere en service på websitet.

  Hvilke data gemmes? 

  Ingen personoplysninger lagres i de cookies, der anvendes af os. De kan derfor ikke forbindes til nogen specifik person. Når en cookie aktiveres, modtager den et identifikationsnummer. Personoplysninger, såsom navn, IP adresse mv. bliver på intet tidspunkt forbundet med identifikationsnummeret. Ved brug af cookie-teknologien modtager vi alene oplysninger, der er udleveret anonymt såsom hvilke af vores hjemmesider, der er blevet besøgt mv. 

  Hvilke cookies bruges på arriva.dk

  Arriva gemmer ingen cookies på din computer, medmindre du har accepteret dem på arriva.dk. Hvis du accepterer cookies på Arrivas website bruger vi dem til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

  Navn Kategori Udbyder Formål Udløb Type
  NET_SessionId
  Nødvendige
  arriva.dk
  Benyttes ved Mit Arriva, så vi ved hvilken bruger der er logget ind.
  Session
  HTTP
  ASPXAUTH
  Nødvendige arriva.dk Benyttes ved Mit Arriva, til login verifikation.
  Session HTTP
  NSC_mc_wt_JJT_
  TTM_QSPE
  Nødvendige arriva.dk Benyttes I forbindelse med TDC Hosting til at styre hvilken server brugeren sendes til. 24 timer HTTP
  SC_ANALYTICS_
  GLOBAL_COOKIE
  Statistik arriva.dk Statistik: Sitecore Analytics
  10 år
  HTTP
  _ga Statistik Statistik: Google Analytics 2 år HTTP
  ArrivaAllowCookies Nødvendige arriva.dk Gemme nej til cookies 1 år
  ArrivaHideCookieBox Nødvendige arriva.dk Skjule cookie banner 1 år

   

  Hvordan undgår jeg cookies?

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Blokering af cookies er afhængig af, hvilken browser du anvender. Hvis du blokerer for cookies, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende alle funktioner og services, da mange af disse forudsætter brugen af cookies.

  Klik på browser listen for at få vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

  Ændring af privatlivs- og cookie politik.

  Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende privatlivs- og cookie politik. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

  Yderligere spørgsmål

  Du er velkommen til at kontakte Arriva ved brug af nedenstående kontaktinformation, hvis du har yderligere spørgsmål til cookies. 
  Spørgsmål generelt om cookies, bekendtgørelse og vejledning kan rettes til Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk eller tlf. 35 29 10 00.

  Kontakt Arriva

  Du kan kontakte Arriva via:

×

Brug af cookies på arriva.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Ved at benytte arriva.dk accepterer du vores brug af cookies.